Mikuni Type 18-22mm, 2 Stroke 49-100cc, Eton-Polaris-Adly + Others